Octavia Spencer ***messymandella*** Variety

Jennifer Hudson ***messymandella*** W Magazine

Essence Atkins ***messymandella*** FOX 5

Storm Reid ***messymandella*** Kelly Clarkson

Salma Hayek ***messymandella*** Extra