Jennifer Hudson ***messymandella*** Ebony


Sade ***messymandella***

Thandiwe Newton ***messymandella*** RuPaul (Jimmy Kimmel)

Ledisi ***messymandella*** Elle

Lilly Singh ***messymandella***