Senator Kamala Harris ***messymandella*** MSNBC

Yola ***messymandella*** Seth Meyers


Anthony Jefferson ***messymandella*** Inside Edition

Ava DuVernay ***messymandella*** Netflix

Alicia Keys ***messymandella*** Complex