RILEY***messymandella*** Jimmy Kimmel

Uzo Aduba ***messymandella*** Elle

Liza Koshy ***messymandella*** Kelly + Ryan

Rihanna ***messymandella*** Bazaar

Tweet ***messymandella*** ET