Anthony Mackie + Stephen Colbert ***messymandella***

Jennifer Lopez + Oprah ***messymandella***

 

Keke Palmer + Seth Meyers ***messymandella***

Sampa The Great ***messymandella***