Dwayne Johnson + Jimmy Kimmel ***messymandella***

Leslie Jones + Netflix ***messymandella***

Eddie Murphy + Jimmy Fallon ***messymandella***

 

John Boyega + Variety ***messymandella***